برد قاطع ايران مقابل هند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بسکتبالیستهاي ایران رقابتهاي خود در کاپ آســیا را بــا پیروزي آغاز کردند. تیم ایران که در مرحله گروهي ایــن رقابتها با هند، ســوریه و اردن همگروه است، در نخستین دیدار خود در ایــن رقابتها برابــر تیم نه چندان قدرتمنــد هند قــرار گرفــت. رقابتي یکطرفه آغاز شــد و همانطور هم ادامه پیدا کرد و با نتیجه 101 بر 54 به سود تیم ایــران به پایان رســید. صد تایي کردن هند در اولین دیدار شروع خوبي براي شــاگردان مهران حاتمي بود تا با روحیه و شــرایط بهتري در بازيهاي بعدي به میدان بروند.

در پایــان ایــن دیدار هــم مانند گذشــته حدادي بهترین بازیکن ایران بــود و 20 امتیاز از صــد امتیاز ایران را به دســت آورد. در کنــار او محمد جمشــیدي با 18 و سجاد مشایخي با 16 امتیــاز بهترینهاي ایــران در این مســابقه بودند. حدادي در این مسابقه 4 ریباند و هشــت پاس گل هم به نام خــود ثبت کرد تا با اختــالف بهترین بازیکن ایران باشد.

نکته جالب در این دیدار، به بازي گرفتــن تمام بازیکنان توســط مهران حاتمي بود. هر دوازده نفر تیم ایران در این مسابقه به میدان رفتند و جالبتر اینکــه همه آنهــا هم صاحــب امتیاز شــدند. میثم میرزایي، روزبه ارغوان و فرید اصالني بازیکناني بودند که در این بازي دو امتیاز به دست آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.