كار عجيب كوالكوويچ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تیم ملــي والیبال ایران 20 بازیکن را براي حضور در مســابقات جام قهرمانان بــزرگ جهان (قهرمانان قارهها) معرفي کرد. مســابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان از 21 تا 26 شــهریورماه با حضور 6 تیم به میزباني ژاپــن برگزار ميشــود و کادر فني تیم ملي والیبال در اقدامي عجیب، پیش از آغاز دیدارهاي تیم ایران در رقابتهاي انتخابي جهان در اردبیل، اســامي 20 بازیکن منتخــب براي حضور در اردوي بعدي را اعالم کرد. کوالکوویچ که پیش از این از جوانتر شدن ترکیب تیم ایران در این مســابقات صحبت کرده بود، در چیدن این لیست 20 نفره به قول خود عمل کرده و چنــد بازیکن را از ترکیب تیم ملي جوانــان و امید به اردو دعوت کرده اســت. فرهاد ســالافزون، میالد عباديپور، سامان فائزي، سعید معروف، فرهاد قائمي، ســید محمد موســوي، امیرحسین اسفندیار، مصطفي حیدري، امیر غفور، فرهاد نظري افشــار، مجتبي میرزاجانپور، جواد کریمي، محمد جواد معنوي نژاد، امین اســماعیلنژاد، علي شــفیعي، رضا قرا، رحمــان تقيزاده، مهدي مرندي، مســعود غالمي و سلیم چپرلــي 20 بازیکــن دعوت شــده به اردوی آینده هستند که البته در نهایت 14 نفر از آنها مســافر ژاپن ميشــوند. برزیل، فرانســه، ایــران، ایتالیا، ژاپن و آمریــکا شــش تیم شــرکت کننده در جام قهرمانان بزرگ جهان هستند. این مســابقات در دو شــهر ناگویا و اوساکا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.