خوشبين به قهرمانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اینک چشمها به امثال نوید رضاییفر، وحید دلیرزهان، محمد جمشیدی و البته بهنام یخچالی اســت تا در دیدارهای آوردگاه بیروت بدرخشند و پس از آن چنان پخته شــوند که تیم ملی را برخالف المپیک قبلی به «توکیو »2020 رهنمون کرده و شروع یک نسل کارآمد جدید را فریاد کنند. شاید نظر مصطفی هاشــمی که گفته اســت توقعی جز قهرمانی از تیم اعزامی بــه لبنان نداریم، بیش از حد خوشــبینانه باشد و ثمر آن فقط اضافه شدن فشارهای روحی روی تیم ایران باشــد و برآورد صحیحتر در اظهارات بهنام یخچالی مستتر باشد که پــس از پیروزی اواخر هفته پیــش برابر هند گفت تیم ملی روز به روز در حال بهتر شــدن اســت و فاصلهاش با آمادگی ایدهآل زیاد نیست و با اینکه حدادی و ســاهاکیان دیر به تیم اضافه شــدند اما در جریان بازیهای گروهی با نفرات جوانتر هماهنگ شــده و برخی مشــکالت تیم ملی را حل خواهند کرد. او و ســایر نفرات تیم خوشــحالند که حامد حدادی به تیم ملی بازگشته و باز هم تکیهگاه و ســتون فقرات این تیم شده است و از آنجا که هیچ تیمی در بیروت شکستناپذیر نیست چرا ایران به سرنوشتش در این مسابقات خوشبین نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.