باخت ميزبان در گام اول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ادامــه رقابتهای روز اول و در حســاسترین بازي، لبنــان میزبان به مصــاف نیوزیلند رفت. نیوزیلند که (به همراه اســترالیا) اولین حضور خود در رقابتهاي آسیایي را تجربه ميکند، در اولین بازي توانست در یک بازي جذاب و هیجــان انگیز، لبنــان را از پیش رو بردارد تا براي تمام رقبا خط و نشــان بکشــد. لبنان که در این مسابقات یک بار دیگر ســتاره با تجربه و 38 ســاله خود یعني فادي الخطیب را در اختیار دارد، اگرچه نمایش بســیار خوبي برابر نیوزیلند داشــت در پایــان 86 بر 82 مغلوب شد.

در دیگر دیدار مهــم این روز هم چین و فیلیپین، فینالیستهاي آخرین دوره جــام ملتها در ســال 2015 به مصاف هــم رفتند. دیــداري که البته ایــن بار تیم فیلیپین بــا نتیجه 96 بر 87 حریف قدرتمند خود را از پیش رو برداشــت تا انتقام شکستهاي گذشته را از این تیم بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.