جشن تولد 71 سالگي كوهنورد نوش آبادي بر بام اروپا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کوهنورد نوش آبادي، بــا صعود به قله البروس روسیه تولد 71 سالگي خود را بر فراز بام اروپا جشن گرفت. سید تقي عمارتي نوش آبادي کوهنوردي است که با برنامهریزي این صعود در قالب یک تیم 19 نفره از شهرهاي کاشــان، شــیراز و لرســتان با همراهي سه راهنما از ایران و روســیه، جشــن تولد 71 ســالگياش را بر فراز اروپا جشن گرفت. کوه البــروس بلندترین قله در قــاره اروپا و یکي از قلــل هفتگانه جهان اســت که بــا ارتفاع 5642 متر در کوههاي قفقاز در همســایگي گرجســتان و در 65 کیلومتري جنوب غربي شــهر کیسلوودسک روســیه قرار دارد. تیم کوهنوردي یاران آرش کاشــان را سید تقي عمارتي، سید مرتضي عصیري، محمد شباني، سیدقاسم رسمي، احسان سیاح، محمدجواد نجات خــواه، عباس مناقبي و امیرحســین پیوندي تشکیل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.