برد مقابل مالديو كارساز نشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي والیبال قهرماني آســیا در حالي دنبال شد که در آخرین روز از مرحله مقدماتي، دختران ایــران مقابل مالدیو به پیروزي رســیدند. تیم ملي والیبال بانوان ایران دیروز در آخرین دیدار به مصاف تیم مالدیو رفت و در مجمــوع 3 بر صفر(52‪13-25 4،‬ و )14-25 به پیروزي رســید. البته این برد براي صعود به کمک تیم ملي ایران نیامد چراکه مليپوشان والیبال که در گروه چهارم رقابتها با تیمهاي چین تایپه، تایلند و مالدیو همگروه بودند، باید حداقل دو بازي را ميبردند تا به جمع هشــت تیم صعود کنند اما این اتفاق نیفتاد و شکســت مقابل چین تایپه و تایلند در بازيهاي اول و دوم، بــاال نرفتن تیم ملي را حتمي کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.