ركوردشكنی جعفرآبادی در 10 كيلومتر پياده روی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رکــورد ملی و باشــگاهی 10 کیلومتر پیادهروی بانوان توســط زهرا جعفرآبادی شکسته شد. مرحله نخست از بیست و یکمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی باشــگاههای کشور با شرکت 110 ورزشکار در قالب 4 تیم باشــگاهی و 2 تیم از هیاتهای استانها از صبح دیروز 20( مرداد ماه ) در ورزشــگاه آفتاب انقالب تهران آغاز شد. در جریان برگزاری رقابتهای روز نخست زهرا جعفرآبادی از تیم دانشگاه آزاد اسالمی با زمان 52:31.00 دقیقه موفق شــد رکورد ملی و باشــگاهی ماده 10 کیلومتر پیاده روی را جابهجا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.