معرفي برترينهاي رقابتهاي دراي تولينگ كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهارمیــن دوره رقابتهــاي «دراي تولینــگ» قهرمانــي کشــور و انتخابــي تیمهاي ملي در بخــش مردان در مجتمع کوهستاني پلور برگزار شــد. در پایان این رقابتهــاي یکروزه محمدرضــا صفدریان از اصفهــان، مســعود زینالــي از تهران و مجتبي ثقفي از البرز، به ترتیب اول تا سوم شــدند. دراي تولینگ که ميتوان خشک نــوردي را بهعنوان معادلــش معرفي کرد، یکي از رشــتههاي زیر مجموعه فدراسیون کوهنوردي است به طوري که صعود کننده بــا اســتفاده از ابزار یخ نــوردي (تبر یخ و کرامپون) روي دیواره سنگي صعود ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.