ستارههاي روس در پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Mohsen Vazifeh‬

حضور سه كشتيگير تيم ملي كشتي آزاد روسيه در رقابتهاي جهاني فرانسه قطعي شد. با توجه به برگزاري رقابتهاي جهاني فرانســه در رشته كشــتي فرنگي در روزهاي 31 مرداد و اول شــهريور، حضور رومن والسوف قهرمان المپيك در وزن 80 كيلوگرم، داويد چاكوتادزه قهرمان المپيك در وزن 85 كيلوگرم و سرگی ســيمينوف دارنده مدال برنز المپيك در وزن 130 كيلوگــرم در تركيــب تيم روســيه، در پاريس قطعي شــد. تيم ملي روسيه براي دفاع از قهرمانــي خود در مســابقات جهاني 2015 السوگاس راهي فرانسه ميشود.

كاراته ميزباني مسابقات آسيایي و جهاني را ميخواهد

همه تصــور ميكنند كه چــون اين وزن المپيكي نيست مدعي خاصي هم ندارد. با اين حســاب كار بــراي گرفتن مدال سختتر از مسابقات اوزان غير المپيكي شده؟ اميدواريم اين مدال آوريها در مسابقات جهاني هم ادامه داشته باشد.

محمد طاليي يكــي از بهترينهاي اوزان سبك و ميان وزن بوده و ميتواند به شما خيلي كمك كند.

اما خود مسووالن فدراسيون بارها گفتند كه تعميرات داشته اند؟ با همه اين حرفها كشتي نسبت به هميشه اوضاع بهتري دارد، موافق نيستي؟

فكــر ميكنيد تيم ملي كشــتي آزاد چه نتيجهاي را كسب كند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.