فدراسيون جهاني اوزان را كاهش ميدهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

)IWF(

عليحسيني از اردوي شمال در تمرينات حاضر می شود سعيد عليحســيني از اردوي همسطح درياي تيم ملي بيرانوند، سرمربي تيم ملي يكي، دو جلسه به تمرينات اضافه وزنهبرداري در شــمال كشور به صورت كامل به اردوي تيم شده اما از اردوي همسطح درياي تيم ملي وزنهبرداري كه از اضافهخواهدشد. سومشهريوردريكيازشهرهايشماليكشورآغازميشود

بعد از غيبت عليحســيني در اردوي ورزقان، تيم ملي به طور كامل در كنار مليپوشــان خواهد بود تا براي حضور به دليــل پيگيري تحصيالت و حضــور در آزمون دكترا، او در مســابقات جهاني آماده شود. محسن بيرانوند در اين باره يكي، دو جلسه در اردوي تهران حاضر و در كنار مليپوشان گفت: «عليحسيني هنوز به اردوها اضافه نشده است؛ چند تمريــن كرد اما باز هم به حضــور در اردو ادامه نداد. گفته روزي را براي پيگيري كارهاي شــخصياش به تهران آمده ميشــود او كه بــه دليل انجــام و پيگيري كارهــا و امور بود كه از او خواســتم در اردو حاضر شود اما از 2 - 3 هفته شــخصياش در تهران حضور داشــته با درخواست محسن آينده و در اردوي بعدي در شمال به ما اضافه خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.