اوپن سات در تركیب تركیه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني جهان

اوپــن ســات آزادكار روســياالصل در رقابتهاي جهانــي در تركيب تركيهايها به ميدان ميرود. اوپن ســات آزادكار وزن 61 كيلوگرم كه ســه مدال قهرماني اروپا را در تركيب تيم روســيه كسب كرده است، با نام چنگيز اردوغان در تركيب تركيهايها در رقابتهاي جهاني فرانسه به ميدان ميرود. سات كه در رقابتهاي جام جهاني كرمانشاه در تركيب تركيه به ميدان رفته است اميدوار است با رفع مصدوميت در ميدان جهاني براي اولين بار صاحب مدال شود. اين براي اولين بار نيست كه تركها از كشتيگيران روسيه براي حضور در تركيب خود استفاده ميكنند.

حضور والسوف، چاكوتادزه و سيمينوف در فرانسه قطعي شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.