پيشنهاد‌ميالن‌براي‌ فالکائو‌رد‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ميالن 30 ميليون يورو براي خريد رادامل فالكائــو به موناكو پيشــنهاد داده كه رد شده است. ميالنيهــا همچنــان بــه دنبال جذب يك مهاجم مركزي هستند تا به احياي تيمشان ادامه دهند. ميــالن تاكنون در تابســتان 10 بازيكن خريده و به دنبال بازيكن يازدهم اســت. آنهــا اين مهاجم موناكو را زير نظر داشــتهاند اما موناكو مبلغ بيشتري براي فروش اين بازيكن 13ســاله ميخواهد. ديگــر گزينههــاي ميــالن پير امريــك اوباميانگ از بوروســيا دورتمونــد، نيكــوال كالينيچ از فيورنتينا و آندرهآ بلوتي از تورينو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.