دمبله‌از‌جام‌حذفي‌ محروم‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بوروسيادورتموند پيشــنهاد بارسلونا براي عثمان دمبله را رد كرد. اين مهاجم ناراضــي به دليــل غيبــت در تمرين از سوي باشــگاه آلماني محروم شده است. دورتموند اعالم كرده انتقال اين بازيكن به نوكمپ و جانشيني نيمار امكانپذير نيست چون به نظر آنها پيشــنهاد بارسا با ارزش «خارقالعاده» اين بال برابري نميكند.

گفتــه ميشــود دمبله كــه در 20 ســالگي يكي از اســتعدادهاي طراز اول اروپا محســوب ميشــود، ميتواند جاي خالي نيمار را پر كند. روزنامه آلماني بيلد گــزارش داده دورتموند براي اين ســتاره آينده دار مبلغ فوقالعــاده 150 ميليون يورو ميخواهد.

دمبله كــه تمايلش بــراي بازي در بارســلونا را پنهــان نكــرده، در تمريــن پنجشــنبه حاضر نبود و پيتــر بوژ مربي دورتمونــد گفت:«نميدانيــم چــرا، مــا ميخواســتيم با او تماس برقرار كنيم اما نتوانستيم.»

باشــگاه اين بازيكن را به دليل غيبت غيرموجهــش محــروم كرده. ميشــاييل زورك مدير ورزشــي دورتموند گفت:«ما بــا اين رفتارهــاي غيرحرفــهاي برخورد ميكنيم. دمبله تا بعد از بازي جام حذفي محــروم خواهد بــود.» دورتموند امروز با تيم دسته ششــمي ريزالينگن آرلن بازي ميكند.

بيلد نوشــت دمبله با حاضرنشــدن در تمرين دورتموند خواســته بن بســت مذاكرات دو باشگاه بر ســر اين انتقال را بشــكند. همچنين شــنيده میشود اين رفتار به پيشــنهاد باشــگاه بارسلونا بوده است

شايعات درباره انتقال احتمالي دمبله به نوكمپ در روزهاي اخير كه بازيكن تيم ملي فرانسه، اســم «بوروسيادورتموند» و شعار باشگاه «عشــق واقعي» را از توييتر و اينســتاگرام خود پاك كرد، بيشتر شد. خــود او هــم گفــت از اينكــه نامش در فهرســت بازيكنان مورد نظر بارسلونا قرار گرفته، خوشحال است.

دمبلــه تابســتان گذشــته بــا 15 ميليون يورو و قراردادي 5 ساله از رن به دورتمونــد آمد و در 32 بازي بوندسليگا 6 گل زد. مهــارت او در زميــن از جمله پاس گلهاي فوقالعادهاش باعث شــد به عنــوان بهترين بازيكن جوان بوندس ليگا انتخاب شــود اما اين بازيكن فروتن چند ماه پيش گفت:«من پديده نيســتم، فقط ميخواهم براي همتيميهايم مفيد باشم، بازيكنان بااستعداد زيادي در فوتبال اروپا هستند.»

او تابســتان قبــل هم مــورد توجه بارســلونا بود اما براي اينكه پيشرفت كند و البته فرصت بازي بيشتري داشته باشد، به دورتموند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.