نيماربعدازبردتاريخيبارسابرابرپاريسبهفكرتركنوكمپافتاد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اگرچه انتقال نيمار از بارســلونا به پاريسنژرمن دو هفته پيش نهايي شد اما يك خبرنگار برزيلي مدعي است كه او در ابتداي سال به فكر ترك بارسا افتاده بود.

ايــن خبرنگار برزيلي كه مارســلو برچين نام دارد و از جزييات قرارداد نيمار با پاريســنژرمن مطلع اســت، به شــبكه RMC گفت: 28« مارس (هشتم فروردين) تيمهــاي ملي برزيــل و پاراگوئه بازي داشــتند و نيمار در رختكــن تيم ملي برزيل بــه همتيميهايش گفت كه ميخواهد بارسلونا را ترك كند. چيزي كه او گفت اين بود كه بعد از پيروزي 6 بر يك بارسا برابر ،PSG در حالي كه او آن كســي بود كه گل تأثيرگذار بازي را به ثمر رساند، اين ليونل مسي بود كه بيش از همه مورد توجه و تشويق هواداران قرار گرفت و روز بعد از بازي تيتر همه رســانهها درباره او بود. رابطه نيمار با مسي بسيار خوب بود اما بعد از آن بازي بود كه او فهميد هرگز نميتواند به مرد شماره يك بارسلونا تبديل شود.»

در هميــن حــال نشــريه پاريزين فرانســه خبري درباره نيمار منتشــر كرده اســت مبني بر اينكه باشگاه پاريســنژرمن بعــد از ورود نيمار به زميــن تمريني و ملحق شدن او به شاگردان اوناي امري، تعداد نگهبانها و نيروهاي امنيتي را به دو برابر افزايش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.