ساكي: كريستيانو به اندازه رونالدو بااستعداد نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آريگــو ســاكي مربــي ســابق تيم ملــي ايتاليا و ميــالن ميگويد كريســتيانو رونالدو به اندازه همنام برزيلي خود اســتعداد ذاتي ندارد اما با سختكوشــي بهترين بازيكن جهان شده. مهاجم برزيلي در دوران حضور ســاكي بهعنوان مديــر فوتبال رئال فرمانــده خط حمله ايــن تيم بود و در دوران پنج ســالهاش در سانتياگو برنابئو در 177 بازي 104 گل زد.

ســاكي به كوريره دلو اسپورت گفت:«يــك بــار براي ديــدن كارلو آنچلوتــي وقتي كه در رئال بود رفتم و ميدانيد چه كســي يك ســاعت و نيم قبل از شروع تمرين كار ميكرد؟ كريستيانو رونالدو. رونالدوي برزيلي استعداد بيشتري داشت اما به اندازه اين دوام نياورد چون راحت طلب بود و نميخواســت زياد بــدود و زحمت بكشد. كريستيانو يك حرفهاي نمونه اســت. روانشناســي مدرن ميگويد شما با استعداد به دنيا نميآييد بلكه با هر روز كاركــردن روي اين قضيه به خواسته خود ميرسيد. كريستيانو اينطوري اســت، رئال را باال ميبرد و رئال هم او را باال ميبرد.»

رئال فردا بازي رفت ســوپرجام اســپانيا را در نوكمپ مقابل بارسلونا انجام ميدهد و چهارشــنبه ميزبان اين تيم در بازي برگشت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.