بكام سفير جديد رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فلورنتينو پــرس، رييس رئال مادريد گفتــه كه ديويد بكام بهعنوان ســفير به باشگاه بازخواهدگشت. البته بكام و اطرافيانش ̴در هنوز اين خبر را تاييد نكردهاند. بكام چهار سال- 2003 تا 2007

رئال بازي كرد. او ســابقه بازي در منچستريونايتد، پرستون نورثاند، لسآنجلس گلكسي، ميالن و پاري سنژرمن را هم دارد. او از زمان بازنشستگي همچنان در كنار فوتبال مانده است و گفته ميشــود كنسرسيومي كه رياســت آن با بكام است، بهزودي تيم جديدي را روانه MLS خواهد كرد.

همچنين شايعه شده بود كه بكام ممكن است پستي مديريتي در رئال بگيرد. اكنون پرس گفته كه در ميامي و در جريان بازي با بارسلونا با بكام ديدار كرده است: «بازيكنان بزرگ آنهايي هستند كه تصويري بزرگ از باشــگاه از ســال 2000 به اين سو ترسيم كردهاند. بازيكناني ماننــد لوييس فيگو، زينالدين زيدان، رونالدو و بكام كه من بهتازگي با او ديدار كردهام و خوشــحال شــدم كه ديدمش. آنها ســفيران ما ميمانند. زيدان مربي ماســت، رونالدو نازاريو و روبرتو كارلوس هم سفير هستند. حاال بكام هم در نقش سفير به آنها اضافه خواهد شــد.» روبرتو كارلوس عالوه بر سفير بودن، كارشناس ثابت شبكه تلويزيوني رئال مادريد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.