مدل‌به‌بشيکتاش‌ مي‌رود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گزارشهــا حاكــي از آن اســت كه گري مدل بهزودي به بشــيكتاش ميپيونــدد و اينتر حاضــر شــده او را بــا قيمت 3 ميليون يورو بــه عالوه پاداش به اين باشگاه اســتانبولي بفروشد. همچنين درصدي از فروش بعدي مدل هم به اينتر خواهد رسيد.

مدل خــودش اعالم آمادگي كرده بود كه به بشــيكتاش برود و حتي تصاويري منتشــر شد كه نشــان ميداد دارد قــراردادش را امضــا ميكند. ايــن مليپوش اهل شــيلي قراردادي سهساله با بشــيكتاش امضا كرده كه ارزش آن 3/2ميليون يــورو به ازاي هر فصل اســت. گفته ميشود مبلغ قرارداد اين بازيكن با احتســاب پاداشها تا 5 ميليــون يورو هم خواهد رسيد.

مدل 03ســاله از تابســتان 2014 در اينتر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.