تالش جدید منچستر برای خرید پریشيچ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ‪John Brewin‬

فصل جديــد ليگ برتر انگليس شــب گذشــته با بازي آرســنال و لسترسيتي در ورزشــگاه امارات آغاز شــد و به همين بهانه نگاهي مياندازيم به پنج نكته كليدي درباره هفته اول اين رقابتها.

ستارههای ناراضی به جاي تمركز روي نتيجه بازي آرسنال و لسترسيتي، شايد بهتر باشد بر سايه بلندي كه پنجره نقل و انتقاالت روي اين بازي و ديگر بازيهاي هفته اول فصل جديد انداخته است زوم كنيم. با مصدوميت الكســيس سانچس درســت پيش از آغاز فصل جديد ليگ برتر، حاال ونگر عالوه بر دست و پنجه نرم كردن با رسانههايي كه هر روز شايعهاي جديد درباره تالش منچسترســيتي و پاريسنژرمن براي بردن ستاره شيليايي او منتشر ميكنند بايد فكــري هم به حال پر كــردن جاي خالي او در مدت ريــكاورياش بكند. اين جاي خالي اما در پايان فصل آينده ميتواند دايمي شود چون هنــوز كه هيچ خبري از تمديد قرارداد او نيســت. در طرف مقابل هم رياض محرز، هافبك الجزايري لسترسيتي اگرچه هفته اول ليگ برتر انگليس در فصل 2017-18 را هم با پيراهن روباهها سپري كرد اما هنوز مشخص نيست كه رم بعد از رد شدن سه پيشنهادش براي خريد او، از خريد اين بازيكن الجزايري دست بكشد.

خوشامدگويي به تازهواردها در حالي كه نيوكاســل بعد از ســپري كــردن يــك فصل خــارج از ليــگ برتر به دســتهاي كه در خور اعتبــار و قدمتش بود برگشته اســت، براي ديگر تازهواردهاي اين فصــل ليگ برتــر يعني هادرزفيلــد تاون و برايتوناند هاو آلبيون، بازي در باالترين سطح از فوتبال باشــگاهي انگليس تجربهاي جديد اســت. هادرزفيلد از سال 1972 در باالترين سطح از فوتبال باشگاه انگليس حضور نداشته و اين در حالي اســت كه برايتون هم از سال 1983 در حسرت بازي در اين سطح بود. هر دو تيم كه پيراهن اولشان آبي و سفيد است، امروز به ميدان ميروند.

هادرزفيلــد به خانه كريســتال پاالس ميرود كــه با اســتخدام فرانــك ديبوئر، سرمربي سابق اينتر و آژاكس روياهاي بزرگي در ســر دارد. برايتون اما كار سختتري دارد چون بايد از ولخرجترين تيم تابســتان يعني منچسترسيتي پذيرايي كند. انتظارات بزرگ سيتي و امــا منچسترســيتي... فصــل پيش كه اولين فصــل مربيگري پپ گوارديوال در منچسترســيتي بود، اين تيم اوضاع درست و حســابي نداشــت و مربي كه آبيهاي شــهر منچستر 4 ســال براي اســتخدامش تالش كردند، نتوانســت هيچ جامي براي آنهــا به ارمغان بياورد. اين فصل امــا از گوارديــوال چيزي جز قهرماني ليگ برتــر انتظار نميرود و در غير اين صورت دوران سه ساله حضور او در منسيتي به يكي از ناكامترين دوران مربيگري او تبديل خواهد شد بخصوص كــه او هيــچ بهانهاي هم بــراي توجيه ناكاميهايش ندارد و هر ابزاري كه براي رسيدن به اهدافش الزم داشت را خريده، از برناردو ســيلواي 43 ميليون پوندي از موناكو گرفته تا بنژامين مندی بهعنوان گرانترين مدافع تاريخ و ادرسون از بنفكا بهعنوان گرانترين دروازهبان تاريخ.

پپ كه بازيكنان ديگري مانند كايل واكر و دانيلو را هم خريده است تابستان امســال 158/5 ميليــون پونــد بازيكن خريده است. كونته و دغدغه كمبود مهره فصل جديد با فشــارهاي متفاوتي بــراي آنتونيو كونته همــراه خواهد بود. از فصل 2008-09 هيچ كسي نتوانسته دو فصــل پياپي تيمــش را در ليگ برتر قهرمــان كند و از كونته در چلســي در حالي انتظار مــيرود اين افتخار را تكرار كند كه او مدعي اســت به اندازه كافي و دلخواه بازيكن نخريده است.

او چندي پيش اعتراف كرد نگران است كه به سرنوشــت ژوزه مورينيو و كلوديــو رانيري - دو مربي كه دو فصل اخير پــس از قهرمان كردن تيمشــان اخراج شــدند - دچار شود و نگرانياش بيمورد هم نيست. تاريخ نشان ميدهد كــه رومــن آبراموويچ، مالك باشــگاه چلسي آدم چندان با صبر و حوصلهاي نيســت و حتي اگر به غيــر از تيموئه باكايوكو و آلوارو موراتا بازيكنان ديگري بــراي كونته نخرد باز هــم از او انتظار بردن جام دارد.

اوضاع چلســي اما حداقــل در اين روزهــا تعريفي ندارد. اين تيــم نه تنها تقويت نشــده بلكــه تعداد زيــادي از بازيكنانش را هم از دست داده است. در واقع ورود موراتا و باكايوكو هم صرفا براي پر كردن جاي خالي ديگو كاستا و نمانيا ماتيچ بوده است نه بهعنوان بازيكناني كه گزينههاي كونته را براي فصل پرفشــار پيــش رو – فصلي كه چلســي عالوه بر رقابتهــاي داخلي درگير ليگ قهرمانان اروپا هم خواهد بود – افزايش ميدهند.

منبع: سايت ليگ برتر

شنبه 21 مرداد واتفورد ........................................................................................... ليورپول 16:00 وست برومويچ ............................................................................ بورنموث 18:30 ساوتهمپتون.................................................................................. سوانزي 18:30 چلسي ................................................................................................ برنلي 18:30 كريستال پاالس ..................................................................... هادرسفيلد 18:30 اورتون ............................................................................................ استوك 18:30 برايتون ............................................................................... منچسترسيتي 21:00

يكشنبه 22 مرداد نيوكاسل ......................................................................................... تاتنهام 17:00 منچستريونايتد .............................................................................. وستهم 19:30 سوپرجام اسپانيا

مدير برنامههاي ايوان پريشــيچ از باشگاه منچستريونايتد بازديد كرده و به سران باشــگاه گفته كه اينتر قصد دارد قرارداد اين بازيكن را تمديد كند. به نظر ميرسيد كه پيشنهاد ژوزه مورينيو براي خريد اين بازيكن به جايي نميرســد اما اكنون مشخص شده كه يونايتد همچنان بخت خريد او را دارد.

فالــي رمضانــي، ايجنت پريشــيچ با مورينيــو و ســران اولدترافورد ديدار كرده اســت. او گفته كه اينتر پيشنهاد كرده قــرارداد اين بازيكن را تمديد كند و او را تا ســال 2021 در سنسيرو نگه دارد. دســتمزد پريشيچ در صورت قبول كــردن اين قرارداد 5 ميليــون يورو در ســال خواهد بود كه نسبت به دستمزد فعلــي او كه 3/5 ميليون يورو در ســال اســت، افزايش بسياري را نشان ميدهد اما با اين حال، منچستريونايتد دستمزد باالتري را هم به او پيشنهاد خواهد كرد.

اينتــر روي موضع خود ايســتاده و اعالم كــرده كه قيمت پريشــيچ 50 تا 55 ميليــون يورو اســت و از اين مبلغ كوتاه نميآيد اما شــياطين سرخ هرگز باالتــر از 45 ميليون يــورو (با در نظر گرفتن پاداشها) نرفتهاند. گفته ميشود رمضاني به منچستريونايتد رفته تا ببيند آنها پيشنهاد جديدي دارند يا نه، تا اگر يونايتد قصــد چنين كاري را نداشــته باشــد، اين بازيكن قرارداد جديدش را با اينتر امضا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.