300 هزار پوند در هفته

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسنال به الكسيس سانچس پيشنهاد قراردادي به ارزش 300 هزار پوند در هفته داده اســت. قرارداد فعلي ايــن مهاجم در پايان فصل منقضي ميشــود و او هنوز آن را تمديد نكرده اســت. آرسنال پيشتر به او 225 هزار پوند در هفته پيشــنهاد داده بود كه ميتوانست با پاداشها به 275 هزار پوند در هفته برســد اما ســانچس گفته كه بايد پيشنهاد آرسنال بيشــتر از 300 هزار پوند در هفته باشــد تا آن را بررســي كند. هنوز مشخص نيست كه پيشنهاد جديد آرسنال باب طبع او خواهد بود يا نه.

منچسترســيتي و پاري سنژرمن به دنبال جذب اين بازيكن هســتند اما آرسن ونگــر مطمئن اســت كــه او ميماند. اين مربي حاضر نشــده پيشــنهادهاي رسيده براي او را بپذيرد، هرچند كه اگر ســانچس قرارداد جديدي امضا نكند، تابســتان آينده او را بهصورت آزاد از دســت خواهد داد. اين بازيكن 28 ســاله به دليل مشكل از ناحيه شــكم، ديدار ديروز برابر لسترسيتي و بازي هفته آينده در خانه اســتوك را از دســت داد. مسعود اوزيل و الكس اكسالد چمبرلن هم قراردادشــان در انتهــاي فصل به پايان ميرسد.

شــايد ونگــر حاضر شــود در صورت داشتن پيشــنهاد 50 ميليون پوندي براي آنها، اين بازيكنان را بفروشد.

آرســنال هفتــه پيش پيشــنهاد 25 ميليون پوندي چلسي براي اكسالد چمبرلن را رد كرد اما آنتونيو كونته ســخت به دنبال تقويت تيمش است و شــايد با پيشنهادي جديد بازگردد. چلســي در بازي كاميونيتي شيلد برابر آرســنال در روي نيمكت كايل اســكات، جرمي بوگا و چارلي موســوندا را داشت كه اين نشان ميدهد اين تيم تا چه حد با كمبود بازيكن روبهرو است اما آنها در تابستان بيش از 20 بازيكن را قرض دادهاند و نمانيــا ماتيچ، نيتان آكه، ناتانيل چالوباه و برتراند ترائوره را هم فروختهاند.

ونگر هم درباره اوضاع چلســي گفته: «اگــر نگاه كنيد كه چنــد بازيكن را قرض دادهاند، متوجه ميشويد كه ميتوانند برخي از آنهــا را برگردانند. آيا من براي چلســي ناراحتم كه به اندازه كافــي بازيكن ندارد؟ نه!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.