موراتا: منتقدان دارند من را ميكشند!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آلوارو موراتا گفته كه منتقدان دارند از همين حاال او را در چلســي ميكشند. اين مهاجم چلســي البتــه پذيرفته كه قيمــت بااليش باعث شــده زير ذرهبين برود.

ايــن بازيكــن اســپانيايي در بازي بــا آرســنال در ويمبلي اوليــن حضور رســمياش با پيراهن چلســي را تجربه كــرد. او يك ضربه پنالتــي تيمش را از دست داد. موراتا كه با قيمت 58 ميليون پوند به چلســي پيوسته، پيشتر دو بار با پيراهن اين تيم و در بازيهاي دوســتانه به ميدان رفته بود. گرانترين خريد تاريخ چلســي ميگويد: «ميپذيــرم كه مبلغ انتقال من باالســت اما من شخصيت آن را دارم كــه آرام و خونســرد بازي كنم و در مســير خود بمانم. مــن تنها دو بازي پيشفصــل داشــتهام، 15 دقيقه هم در ديدارهاي رســمي بازي كــردهام و يك پنالتــي را از دســت دادهام اما آنها دارند من را ميكشــند! پس ميدانم كه چه در انتظارم اســت. اين بهايي است كه براي چنين انتقال گرانقيمتي ميپردازيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.