اثرات مخرب حضور همزمان تيمها در يك هتل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

همزمانــي برگــزاري اردوي تيمها در يك هتل هم از آن معضالت شــگفت انگيز فوتبال ايران اســت كه تا كنون به صورت جدي به آن پرداخته نشده است. بي شــك اگر فرزاد حاتمي، مهاجم تيم تراكتورسازي تبريز و اميرحسين صادقي كه اكنون پيراهن تيــم پيكان را به تن ميكند، در هتــل المپيك با هم روبهرو نميشــدند، آن درگيري زشت و زننده رخ نميداد اما همزماني برگزاري اردوي دو تيم اين اســطكاك را به وجود آورد و منجربه بروز يك درگيري خبرساز شد.

راويــان ميگويند صحنــه رخ داده بــه حدي حاد بوده كــه 20 نفري براي كنترل فرزاد حاتمي كه انگار ميخواسته با چاقو به سمت اميرحسين صادقي برود (راست و دروغش هم گردن راوي) دست به كار شــده بودند كه بــا كلي زحمت و مشــقت در نهايت توانســتهاند مقابل هيبت حاتمي بايستند تا اتفاق ناگواري رخ ندهد. موضــوع درگيري اين دو هم ظاهرا برميگشــته بــه اتفاقاتي كه در جريان يكي از بازيهاي تداركاتي ميان تراكتورســازي و پيكان رخ داده كه انگار آنجا نيز ميان دو بازيكن سابق استقالل درگيريهاي فيزيكي سفت و سختي رخ داده اســت. به هر حال حاتمي و صادقي با اين پيشــينه به پروپاي هم پيچيدند تا بار ديگر مشــخص شود اردوي تيمها نبايد در يك هتل برگزار شــود. مضاف بر تراكتوريها و پيكانيها گفته شد كه اردوي تيم اســتقالل و ذوبآهن هم در هتل المپيك تهران برگزار شــده كه اين هم فقط در فوتبال پر رمز و راز ايران رخ ميدهد و نه جاي ديگر. به راســتي اگر مديران باشگاهها قدري از خود درايت و دورانديشــي به خرج دهند هرگز شاهد بروز چنين وقايعي نخواهيم بود. هتل كه قحط نيست.

در همين تهران كلــي هتل درجه يك خوب هســت كه قابليــت پذيرايي از تيمهــاي فوتبال دارنــد. فقط قدري برنامهريزي ميخواهد وگرنه كارسختي نيست كه تيمها را به هتلي برد كه عاري از ديگر تيمهاي فوتبال باشد.

تكلمــه: اينكــه تيمهــا در يــك هتل باشــند هم البته دليلــي بر برپايي چنين نزاعي نيســت اما بايد دقت شود تــا بازيكنــان بخصوص آنها كــه با هم مشــكالتي دارند در يك نقطه رو در رو نشــوند. ايضا بايد به ايــن درگيري هم سروقتش رسيدگي كرد و پرده از چرايي ايــن كار هولناك برداشــت و به خاطي اصلي ماجرا تذكرات جدي داد. به راستي اگر يك نفر اين وسط آسيب ميديد چه اتفاقي رخ ميداد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.