پافشاري منصوريان براي تغییر سیستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــايد بزرگترين مشكلي كه استقالل در هفتههاي اول ليگ برتر داشت نداشتن يك تركيب مشــخص اســت؛ مشكلي كه منصوريان تالش ميكند آن را هرچه زودتر حل كند. در بازي هفتــه اول برابر صنعت نفت بازيكنان اســتقالل در غياب 8 بازيكن و البتــه با وجود گرمــاي 55 درجه آبادان در زمين تا دقيقــه 90 جنگيدند و از نظر بدني كم نياوردند و اين نكته اميدوار كننده اين تيم اســت اما نكته نااميد كننده اينكه آبيها هيچ برنامه مشخصي براي رسيدن به دروازه حريف نداشتند.

خيليها ميگويند دليل اين مساله اين بود كه منصوريان تــا دقيقه 90 به حضور بازيكنان محرومش اميدوار بود و وقتي اين اتفاق نيفتاد، كمــي ناهماهنگي در تيم به وجود آمد.

در بازي با اســتقالل خوزستان تقريبا همين داستان تكرار شد، استقالل در طول 90 دقيقه بازي تقريبا در تمام نبردهاي تن به تن پيروز بود اما داستان نگران كننده از جايي شروع شد كه آبيها به جز 20 دقيقه پاياني هيچ نقشه مشخصي براي رسيدن به دروازه حريف نداشتند.

شايد اصليترين دليل اين موضوع هم حضور بازيكنان تــازه وارد زياد به تركيب اســتقالل و نياز آنها به كســب هماهنگي بيشــتر باشــد. اين داســتان اين روزهاي اســتقالل اســت كه به نظر ميرسد در آن ميك مــك درموت كارش را بهعنوان مربي بدنســاز به خوبي انجام ميدهد ولي هنوز آبيها به تركيب مشــخصي نرســيدهاند و شــايد به همين دليل هم باشد كه هنوز با هم هماهنگ نشدهاند.

منصوريــان در بــازي ديــروز هم به دليل نبود چند بازيكن تغييراتي داشــت. مهمترين اشــكالي كه كارشناسان فوتبال بــه تيم منصوريــان ميگيرند امــا خود او ميگويــد به غيــر از چهار بازيكن ســاير بازيكنان براي حضور در تركيب اصلي هيچ حاشــيه امنيتي ندارند و اين مساله را يكي از نقاط مثبت استقالل ميداند در حالي كه كارشناسان بر اين باورند كه تمام تيمهاي بزرگ دنيا به تركيب ثابت ميرسند و تنها در چنــد بــازي تغييرات جزيــي خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.