گزارشپزشكيوضعیتابراهیمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته شد اميد ابراهيمي از هفته ششم مســابقات ليگ آماده بازي ميشود، اتفاقي كه ميتواند منصوريان را خوشحال كند.

اميد براي تيم استقالل حكم يك ليدر را دارد بــه همين دليل هم براي دوســال پي درپي بهترين هافبك ليگ شــد و اين موضوع نشان از توانمندي او دارد اما اينطور كه سرمربي استقالل به آن اشاره كرده اين بازيكن زير نظر كادرپزشكي تيم ملي درمان خود را پيگيري ميكند و آنها گزارشي را به منصوريان ميدهند تا سرمربي استقالل در جريان روند بهبــود اين بازيكن قرار بگيرد. به طــور حتم وقتي ابراهيمــي به آمادگي كامل برســد، يكــي از هافبكهای دفاعي اســتقالل خواهد بود و بين روزبه چشمي و اميد نورافكن يكي تركيب اصلي استقالل را ترك ميكند.

ابراهيمي بيشــترين نگرانــياش اين روزها رســيدن به مرز آمادگي براي حضور در اردوي تيم ملي و رسيدن به جام جهاني اســت و شــايد اولويت دوم او بــازي براي استقالل باشد.

اســتقالل فصل را خيلي بد شروع كرد و محروميــت و مصدوميتهــاي بازيكنان خيلي اين تيم را اذيت كرد. شــايد در ادامه فصل و با توجه به بازگشت غايبان استقالل روزهاي بهتري را پشت سر بگذارد. بازگشت اميــد ابراهيمي به تركيب اســتقالل خيال سرمربي اين تيم را ميتواند راحت كند چرا كــه تجربه اميد به اســتقالل كمك زيادي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.