قائدي بازيكن09 دقیقهاي نیست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در شرايطي كه دو هفته ناكامي استقالل همه را شوكه كرده بود، معرفي يك پديده از اين تيم به ليگ برتر فوتباليها را شوكه كرد. حضور نيم ساعته مهدي قائدي در بازي دوم باعث شد تا سبك بازي قائدي را به بازيكنان مختلفي نسبت بدهند و سوالي كه خبرنگاران پيــش از بازي با تراكتور روبهروي منصوريان قــرار دادند، اين بود: «قائدي در اين بازي در تركيب ثابت قرار ميگيرد؟» و اما منصوريان پاســخ آنها را اينطور داد: «اكنون او شانس ثابت شــدن را ندارد. ما با او بدنسازي كامل هم به خاطر جثهاي كه دارد، كار نميكنيم. مك درموت با او و يكي، دو بازيكن ديگر در دوره بدنسازي تمرينات فشردهاي انجام نداد و بيشتر از او بازي گرفتهايم تا به فرم ايدهآل بدني برسد. مهدي قائدي و حسين حيدري در طول فصل ميتوانند شرايطشــان بهتر و بهتر باشــد. با مهدي قائدي از هفته چهارم و پنجم شــروع میكنيم. او جثهاش كوچك است و فن خيلي خوبي دارد. در 20 دقيقهاي كه مقابل استقالل خوزستان بازي كرد تحت فشــار نبود. او اولين بازياش را در ورزشگاه آزادي انجام مــيداد و اولين بار هم بود كه بــه آزادي آمده بود با اين حال از فاصله دور اين انرژي را به كادر فني ميداد كه هر وقت بخواهند، آماده است. او روند خوبي را داشته اما در بازيهاي دوستانه ما 0۷ تا 80 درصد بهتر از بازي قبل بازي كرده اســت. ما تالش ميكنيم او را به فرم اســتاندارد برسانيم. او يكي از ستارههاي خوب فوتبال ايران خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.