زكي پور هم مصدوم شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ميالد زكي پور كه در جريان تمرين روز سهشــنبه اســتقالل دچار آســيب ديدگي شــده بود ديدار ديروز تيمش را از دست داد.

اين بازيكن به همراه فرشيد باقري و فرشيد اســماعيلي غايبان استقالل در مســابقه بودند. شش بازيكن مصدوم در تيم استقالل جاي تعجب دارد.

ليگ تازه شــروع شــده اما شــش بازيكن تيم استقالل(تقريبا نصف اعضاي يك تيم )مصدوم هســتند و نميتوانند براي اين تيم بازي كنند.

در حالي كه منصوريــان در جناح چپ اعتقــاد زيادي به بــازي زكي پور دارد، اين بازيكن مصدوم شد تا سرمربي اســتقالل مجبور شود او را از ليست 18 نفره كنار بگذارد.

ســرمربي اســتقالل در مصاحبــه مطبوعاتي خود قبــل از بازي گفت كه ســهرابيان قابليت بازي در اين جناح را دارد و ما مشــكلي در غيــاب زكي پور نداريــم اما نكته اينجا اســت با توجه به تغييرات زيادي كه سرمربي استقالل در تركيب تيم خود ايجــاد ميكند، غيبت بازيكنان بــه بهانه مصدوميت چه باليي سر تيم استقالل ميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.