ضد و نقیضهايي درباره بازي كردن خسرو

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــا وجود اينكه خســرو حيدري در تمرينات چند روز اخير اســتقالل حضور پيدا كرد امــا اين بازيكن در ديدار ديروز حضور نداشــت. منصوريان در نشســت خبري قبل از بازي گفــت: «به حيدري يك هفته اســتراحت داديم و او از اواسط هفته آينده به تيم ما اضافه ميشــود.» با اينكه تا روز قبل از بازي گفته ميشــد، يكي از يازده مرد اصلي اســتقالل خواهد بود اما حرفهاي منصوريان نشان داد كه مشكل اين بازيكن جديتر از اين حرفها است و شــايد در بازي بعدي هم بازيكن ثابت اســتقالل نباشد. خسرو حيدري در سالهايي كه براي استقالل بازي ميكند، زيــاد مصــدوم ميشــود و نميتواند در اكثر بازيها حضور داشــته باشد اما نكته اينجا است كه افشارزاده مديرعامل قبلي اســتقالل با اين بازيكن و مهدي رحمتي قرارداد سه ســاله بســت و اين قرارداد طوالني مدت جاي سوال داشت. برخالف فصل گذشته كه ميانگين سني بازيكنان استقالل كم بود در فصل جاري ميانيگن ســني بازيكنان باال رفته و بازيكناني كه هم سن و سال خسرو حيدري هستند در تيم استقالل جايگاه ويژهاي پيدا كردند و دائما مصدوم ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.