ادامه همکاري سرخابيها با حامي مالي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل و پرســپوليس با همان حاميان مالی كه در حال همكاري بودند، ادامه خواهند داد. اين خبر را مسوول شيرازي حامي مالي دو باشگاه اعالم كرده است. اين شخص درباره ادامه همكاري توضيحاتي ارائه كرده: «پيرو مذاكرات مثبتي كه بين مديران باشــگاههاي پرسپوليس و استقالل، همچنين مديران ارشد همراه اول در وزارت ورزش و جوانان انجام شــد، توافقات كلي براي ادامه همكاري صورت گرفت و به همين دليل روي پيراهن پرســپوليس و روي پيراهن اســتقالل باز هم نام همراه اول بهعنــوان حامي مالي درج خواهد شد. خوشــبختانه طي يكي، دو سال اخير همكاري مســاعدي ميــان همراه اول و باشــگاههاي پرســپوليس، اســتقالل و تراكتورســازي صورت گرفته كه اين باعث شد تا بازخورد خوبي نســبت به اين همكاري به وجود بيايد و طرفين راغب به ادامه اين همكاري باشــند و از آنجايي كه ديد طرفين نسبت به قرارداد خوب و مساعد است و مديران ارشد همراه اول كه در چند سال گذشته حامی اول ورزش كشور بوده، اهتمام ويژهای بر مسووليتهای اجتماعی دارند، اميد ميرود در هفته پيشرو قرارداد به صورت رسمي امضا شود.» اين شخص در آخر گفت: «به دليل توافقات كلي كه در جلسه قبلي به دســت آمد، نام همراه اول روي پيراهن پرسپوليس و استقالل درج خواهد شد؛ چرا كه اين شركت اپراتور تلفن همراه اول قصد حمايت ويژه از ورزش و فوتبال را دارد و قرار است در ساير باشگاهها و كل ورزش كشور اين همكاري گسترش پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.