برنامه ريزي روي تیم نوازي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در بين تيمهاي پايه اســتقالل تنها تيم اميد اســتقالل اســت كه ديگر زير مجموعه آكادمي اســتقالل نيست و اين تيم مســتقيما زير نظر منصوريان است تا در نهايت ســرمربي استقالل بتواند در انتهاي فصل چند بازيكن تحويل بگيرد.

چنــد وقــت پيش كــه قــرار بود ســرمربي تيم اميــد را انتخــاب كنند منصوريــان خودش وارد عمل شــد و از مسووالن اســتقالل خواست تا نوازي را براي اين پست انتخاب كنند.

دليلش هــم كامال مشــخص بود؛ تيم اميد قرار اســت در فصل جاري زير نظر ســرمربي استقالل باشد. منصوريان از نوازي خواســته در انتهاي فصل چهار پنج بازيكن به او معرفي كند ضمن اينكه منصوريان از نوازي خواســته دو روز در هفته در تمرينهای استقالل حضور پيدا كند و بدين وسيله كمكي به او بكند.

به همين دليل هــم منصوريان هر وقت كه شــرايط تيم بزرگســاالن بهتر باشد سري به تمرينهای اميد ميزند تا بتواند بازيكنان اين تيم را زير نظر داشته باشد. استقالل ميخواهد مثل سالهاي گذشــته به جــاي خريدهــاي گران و پردردسر از داشتههاي خود در تيمهاي پايه اســتفاده كند. بايد ديد در انتهاي فصــل تيم محمــد نوازي چــه بازدهي خواهد داشت و استقالل به خواستهاش در اين زمينه ميرسد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.