مرخصي چهار روزه مربي بدنساز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مربي بدنساز آبيپوشان در نظر دارد در تعطيالت 3 هفتــهاي ليگ برتر بعد از هفتــه پنجم با خانوادهاش در كشــور امارات ديدار كند.

ميك مك درموت از مسووالن اين باشــگاه خواست تا با مرخصي ۴ روزه او در تعطيالت بعد از هفته پنجم موافقت كنند.

مربي بدنســاز آبيپوشان كه ساكن دبي اســت، در نظر دارد تــا در وقفه 3 هفتهاي كه بين هفته پنجم و ششــم در ليگ برتر وجود دارد، با حضور در كشور امارات با خانوادهاش ديدار داشته باشد. رقابتهــاي ليگ برتر بعــد از برگزاري هفته پنجم بــه دليــل برنامههاي تيم ملي و ديدارهــاي مقدماتي جام جهاني با كره جنوبي و ســوريه 22 روز تعطيل خواهد شــد و يك فاصله 3 هفتهاي بين هفتههاي پنجم و ششــم وجود خواهد داشــت. حاال بايد ديد با توجه به اينكه آبيها در اين ايام برنامه بدنســازي هم خواهند داشت با مرخصي ۴ روزه مربي بدنسازشــان موافقت ميكننــد يا خير. فصل پيش بدنســاز استقالل بر سر حق و حقوقش با اســتقالل به مشكل خورد و خيلي زود جمع اســتقاللیها را ترك كرد اما مثل اينكه در فصل جديد اشتباه فصل گذشته براي اســتقالليها تجربه شــد تا آنها رضايت مالي مربي بدنســاز فعلي استقالل را جلب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.