بدهی استقالل031 يا08 میلیارد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل و پرســپوليس به شدت به ماليات بدهكارند و عالوه بر آن به اشخاص حقيقي و حقوقي هم بدهكارند. در حالی كه منابع موثق گفته بودند، بدهی استقالل 13 ميليارد تومان اســت اما عليرضا منصوريان مدعی شــده اين بدهی 80 ميليارد تومان است. به هر شــكل اين بدهیها مشكالت زيادي را براي استقالل به وجود آورده است و بازيكنان قديمي اين تيم هم براي خروج از كشور مشــكل دارند. استقالل اميدوار به كمك دولت است و مديران اين باشگاه بارها گفتهاند كه توان پرداخت بدهيها را ندارند.

آنچه مســلم است اســتقالل به دليل همين مشكالت شــرايط بدي پيدا كرده و از درون دچار به هم ريختگي شــده است. هشدارهاي اي اف ســي هم براي پرداخت بدهيهاي قبلي مزيد برعلت اســت و اين تهديدها ميتواند خطر جدي براي استقالل باشد. در ميان همه اين آشفتگيها اختالف افتخاري و هيات مديره هم باعث شده آنها پشت يك ميز نشينند و اتاق فكر استقالل مدتها اســت تعطيل و بدون جلسه است. اين به هم ريختگي در طوالني مدت به طور حتم براي اين تيم دردســر ساز ميشود و عواقب بدي در پي خواهد داشت. شايد نياز باشــد افتخاري و همكارانــش اين روزهاي پرهياهــو وقت بيشــتري براي اســتقالل بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.