ضربه آخر را محكم بزن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم استقالل تمرينهای ويژهاي روزهاي قبل از بــازي انجام ميداد كه بتواند هرچه زودتر به مســير گل زدن برگردد. ســجاد شــهباززاده بعد از يك نيم فصل حضور در آالنيا اســپور و نفت تهران به استقالل برگشته است تا بتواند روزهاي خــوب فوتبالش را در اين تيم جستوجو كند. شــهباززاده در 2 بازي برابر صنعت نفت و اســتقالل خوزستان پرتالش ظاهر شــد اما موقعيت خاصي نصيبش نشــد كه بتوانــد آن را به گل تبديل كند. شــهباززاده در طول هفته تمرينهای متنوعي را براي زدن ضربات آخر پشت ســر گذاشت تا بتواند هرچه زودتر به روزهاي خوب فوتبالش برگردد. خط حمله اســتقالل طــي هفتههاي گذشته مورد انتقاد شــديد قرار گرفت و تنها خط حملهاي بود كه نتوانســت گلــي به ثمر برســاند بــه همين دليل در روزهاي قبل از بازي از شــهباززاده خواســته شد در زدن ضربات آخر دقت بيشتري داشته باشــد. البته غير از اين بازيكن، ديگر مهاجمان استقالل نيز در زدن گل ناموفــق بودند تا پازل ناكامي خط حمله اســتقالل كامل شــود. علي موسوي مهاجم ســابق استقالل به اين نكته اشــاره كرد كــه منصوريان براي مهاجمان بايد تمرين اختصاصي بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.