تهديد نظر محمدي به كنارهگيري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Jafar Barzegar‬

تيم سپيدرود رشت براي سومين هفته متوالي شكســت را در ليگ برتر تجربه كرد.

آنها اين هفته بــه تيمي باختند كــه دو بازي قبلــياش را واگذار كرده بود. علي نظر محمدي ســرمربي تيم رشــتي اگرچه ادبياتش فرق نكرده اما حاال خيلي بيشتر از ابتداي فصل درباره مشكالت حرف ميزند.

به هرحال او بهتر از هر شــخصي نسبت به مشــكالت مالي تيمش واقف بــود اما شــايد نميخواســت فرصت مربيگري در ليگ برتر را از دست بدهد. به همين دليل با علم به همه مشكالت مسووليت اين تيم را برعهده گرفت ولی شايد فكرش را هم نميكرد كه تفاوت ميــان تيمهاي دارا و ندار در ليگ برتر خيلي بيشتر از ليگ يك است.

او به موضوعات و مشكالت كامال درســتي اشــاره ميكند كه هر تيمي براي آمادهســازياش نيــاز به آن دارد كــه بعضي از آنها نياز حداقلي اســت: « اوضــاع مالي جوري اســت كه بايد در همين حد راضي باشــيم، ما تالش ميكنيم از حداكثر ظرفيت اســتفاده كنيــم. با 19 توپ تمريــن ميكنيم و آدمك براي ضربات ايستگاهي نداريم. به خاطر همين مشــكالت ســالها در ليگ دسته 2 درجا زديم. همه هواداران ميدانند چقدر تعصب دارم و با دستان خالــي جنگيدم. شــرمنده هــواداران هستيم.»

او حاال طــوري دربــاره وضعيت تيمش حــرف ميزند كه خيلي زود به آخر خط حضورش در اين تيم رسيده اســت: « اگر آنها ميگويند مشكل من هستم مقاومت نميكنم. عاشق شهرم هســتم و نشان دادم كه با دست خالي از ليگ دسته 2 به ليگ يك و سپس به ليگ برتر آمدهايم.»

علــي نظرمحمدي مدعي اســت كه تيمش به هيچ وجــه در اين بازي مســتحق شكســت نبوده است. به هر حال او انتظار داشــت به تيمی كه دو بازي قبلياش را واگذار كرده، نبازد. اما هيچ اشــارهاي نميكند كه چرا تيمش نتوانست چند ثانيه دوام بياورد تا دست خالــي از تبريز نرود. تيــم او در دقيقه 90+3 دروازهاش باز شــد و شــايد اگر آنها يك امتيــاز گرفته بودند االن نوع صحبتهاي نظرمحمدي فرق ميكرد. اما او تيمش را تيم برتر ميدان ميداند: «در نيمه اول گســترش حرفي نداشت و مــا به راحتي بايد بــا 3،2 گل پيروز ميشديم اما در ضربات آخر دقت الزم را نداشــتيم. در نيمــه دوم باز هم ما برتري داشتيم و حقمان شكست نبود. در نيمه دوم باز هم موقعيت داشــتيم كه دروازهبان حريف آن را دفع كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.