كرانچار: اميدوارم اوليويرا به شهرآورد برسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زالتكو كرانچار ســرمربي سپاهان اعتقاد دارد كه ســاختار دفاعي تيمش بايد شــكل بهتري بگيــرد. او ميگويد: «به بازيكنان گوشزد كردهايم و بيشترين تاكيد را بر دفاع قرار دادهايم و تنها خط دفاع منظور ما نيســت و دفاع از ميانه و خط حمله را هم شــامل ميشود. تالش كرديم اين مــوارد را در تمرينات تذكر دهيم و به اجرا درآوريم كه تيم سپاهان تا انتهاي فصل ديگــر حق ندارد چنين اشــتباهاتي را انجام دهد. تا جايي كه به موضوع تهاجمي تيــم برميگردد، قابل قبول نيست كه يك گل بزنيم و پنج گل دريافت كنيم و شكست سنگين ما را يك گام به عقب برد.» او اميدوار اســت كه دروازهبان برزيلي تيمش براي شهرآورد اصفهان شرايط مسابقه را به دست آورد: «اين بازيكن درحال بازســازي خودش است و اجازه ميدهيم تا ترميم او كامل شود اما يك ســطح تمريني باالتري را ارائه كرده است؛ مصدوميت او كشيدگي بوده كه معموال 20 روز زمان نياز دارد و ما اميدواريم او تا بازي با ذوبآهن آماده شود.» كرانچار با اشاره به موضوع احسان حاجیصفي ميگويد: «ما تمام اقدامات را انجام داديم و اراده كامل داشــتيم تا اين بازيكن را در ســپاهان نگه داريم اما با توصيه برخي افراد براي تثبيت جايگاه خــود در تيــم ملي تصميــم گرفت كه فوتبالش را در اروپــا ادامه دهد كه اين تصميم تبعاتي دارد و اين اتفاق براي اين بازيكن رخ داده است. تعجبزده هستم و روي صحبتم با آقايان واســطهها است كه با توصيه برخيهــا بازيكنان ما را به خاطر مســتحكم كردن جايگاهشــان به خارج از كشور ميبرند و با توجه به اينكه ميدانند چنين اتفاقاتي ممكن است رخ دهد اما چنين بنــدي را در قرارداد آنها نميگنجانند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.