دست نشان براي مساوي به كرج ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي تيم فوتبال اكســين البرز مدعي اســت كه تيم ملوان براي كسب تساوي به كرج ميرود. محمدرضا مهدوي ميگويد: «ملوان از مربي باتجربهاي بهره مند است، شناختي از اين تيم نداريم اما آنچه شنيدهايم ملوان از بازيكنان بزرگي چون پژمان نوري، وحيد حيدريه، حســين شــناني، مهيار زحمتكش، حجت صدقي و.... بهرهمند اســت. اين تيم براي تساوي به كرج ميآيد اما ما از بازيهاي خانگي حداكثر امتيازات را ميخواهيم و انشــاءا... روز ســختي را براي اين تيم رقم ميزنيم.» مهدوي از بــازي هفته اول تيمش مقابــل گل گهر هم رضايت دارد: «بازي فراتر از چيزي بود كه تصور ميكرديــم. هر دو تيم بــازي زيبايي به نمايش گذاشــتند و در نهايــت امتيــازات بين طرفين تقسيم شد. در مجموع كسب يك امتياز در خانه حريف ارزشمند بود. با توجه به اينكه اكسين در كمترين زمان تشكيل شــده است در اين بازي هماهنگي الزم را نداشــتيم اما بازيكنان با جنگندگي فراتر از حد انتظار بازي كردند. هدفمــان ابتدا گل نخوردن بود اما تيمي كــه تهاجمي بازي ميكند درصد گل خوردن را باال ميبرد كه متاســفانه نتوانســتيم گل برتري را حفظ كنيم. تيم ميزبان عالوه بر كادرفني قوي داراي مهرههاي خوبي بود، مهرههايي كــه مطمئنا در ادامه رقابتها يقه تيمها را خواهنــد گرفت. اين تيم بيش از 2 ماه است كه تشكيل شــده و ميدانستيم كار سختي در سيرجان داريم اما بازيكنان ما به خوبي از پس حريف برآمدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.