رشيدي: فقط بايد از بازيكنان فعلي و فصل گذشته استفاده كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين رشــيدي مديرعامل باشــگاه راهآهن درباره اينكه گفته ميشود سازمان ليگ به باشگاه راهآهن اعالم كرده فقط با 10 بازيكن خود فعال ميتوانند در ليــگ يك بــازي كنند اينطور ميگويد: «اين موضوع به هيچ وجه درســت نيست. سازمان ليگ به ما اعالم كرده تا زماني كه 10 درصد از بدهيهاي فصل گذشــته خود را پرداخت نكنيد فقط ميتوانيد از بازيكنان فعلي و بازيكناني كه فصل گذشــته با شما بودهاند و حتي اگر قراردادشــان تمام شده يا فسخ كرده باشند استفاده كنيد كه بر اين اساس ما فعال تعداد نفرات فهرست تيم را به 18 رساندهايم و در اين زمينه مشكلي نداريم.» او با گاليه از سازمان ليگ ميگويد: «براي بازي مقابل شهرداري ماهشهر در هفته نخست ليگ هم من از مسووالن ســازمان ليگ گاليه دارم چون اعالم كردند برگه معافيت تحصيلي 4 بازيكن ما به روز نيســت كه من به آنها اعالم كردم مدارك جديد اين 4 بازيكن را تا ظهر فرداي پس از مســابقه ميآورم و اگر اين اتفاق نيفتاد شــما تيم ما را 3 بر صفر بازنده كنيد. با وجود تعهد كتبي متاســفانه قبول نكردند و اين در حالي اســت كه ســاعت 11 صبح فرداي مسابقه ما اين مدارك را به آنها تحويل داديم. اين عدم همكاري آنها باعث شــد ما مقابل شــهرداري ماهشهر 10 نفره بازي كنيم و اميدوارم مســووالن مربوطه در ســازمان ليگ درباره همه تيمها بدين شكل سختگير باشند.» اما تكليف واگذاري امتياز باشگاه چه خواهد شد: «اين موضوع درحال گذراندن پروســه اداري خود اســت و اميدواريم هرچــه زودتر به پايان رسيده و مشكالت فعلي حل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.