نقيزاده: با تغييراتي كه لوكا داد پيروز شديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك تيم گسترش فوالد مدعي است كه تغييرات لوكا بوناچيچ در نيمه دوم باعث نتيجه گيري تيمش شــد. عليرضا نقيزاده درباره پيروزي مقابل سپيدرود رشت ميگويد: «مقابل تيم ســپيدرود 2 نيمه متفــاوت را تجربه كرديــم. تغييراتي كه لــوكا بوناچيچ در نيمه دوم انجام داد، باعث شــد تا حمالت زيادي روي دروازه ســپيدرود داشته باشيم. براي تغيير شرايط فعلي تيم مجبور بوديم تا مقابل ســپيدرود پيروز شــويم و خــدا را شــاكرم كه توانستيم اولين پيروزي مان را در ليگ كسب كنيم.»

او بــراي نتيجه نگرفتن تيمش در دو هفته اول هم داليل خاص خودش را مطــرح ميكنــد: «در هفتههــاي اول ليگ هســتيم و باتوجــه به اينكه گسترش فوالد تغييرات زيادي داشته، طبيعي اســت كه بازيكنان هماهنگي الزم را باهم نداشته باشند اما از هفته پنجم مطمئنا شــرايط بهتــر از قبل خواهد شد.»

ظاهرا گســترش فــوالد تبريز از معدود تيمهايي اســت كــه به گفته نقيزاده مشــكل مالي ندارد: «شرايط تيم مناسب است و با مديران تيم هم صحبتهايي داشــتيم كه مسائل مالي هم حل شــود. خدا را شكر تا به حال مساله مالي با تيم نداشتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.