صادقي: هواداران صبور باشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايمان صادقي دروازهبان تيم فوتبال سپيدرود رشــت درباره شكست تيمش مقابل تيــم فوتبال گســترش فوالد در هفته ســوم ليگ برتر ميگويد: «مقابل تيم گســترش فوالد بــازي خوبي انجام داديم حتي ما از چند موقعيت مناســب گلزني، اســتفاده نكرديم. گسترش فوالد در مجموع بــازي، موقعيــت خطرناك آنچناني نداشــت اما توانســت ثانيههاي آخر بازي روي يك اوت دســتي و البته غفلت مدافعــان تيم ما، به گل برســد. همين يك گل هم براي كســب 3 امتياز كافي بود.»

صادقي درباره واريز پول به حســاب شان به نكته جالبي اشاره ميكند: «قبل از بازي با گســترش فــوالد مبلغي براي مطالباتمان به ما پرداخت شد. مبالغي كه تحت عنوان پاداش به حســاب بازيكنان واريز شده بود، مربوط به بازيكناني است كــه از فصل قبل و در صعود تيم به ليگ برتر، در سپيدرود حضور داشتند.»

او خــوب ميدانــد كه هــواداران ســپيدرود از شــرايط فعلي تيم شان به هيچ وجه رضايت ندارنــد: «از هواداران خواهــش ميكنيم كه صبور باشــند. به هرحال 3 باخت پياپــي در 3 هفته اول ليگ، بســيار سخت اســت. بازيكنان و كادرفنــي تيم تمام تالششــان را انجام ميدهند تا بتوانيم نتايج خوبي كســب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.