اسماعيلپور: آذرخش براي هر تيمي خطرناك است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدعلــي اســماعيلپور در مــورد بازي تيمهاي فوتســال شــهروند ساري و آذرخش بندرعبــاس كه قرار بود اين ديدار روز جمعه برگزار شــود و با يك روز تأخير به روز شــنبه موكول شد، اينطور ميگويد: «طبق هماهنگيهــا و نامهنگاريهايي كه ما با ســازمان ليگ داشــتيم و مهيا نبودن سالن برگزاري مســابقات، از سازمان ليگ درخواست كرديم كه اين بازي در روز شنبه برگزار شــود. خدا را شكر همه بچهها آماده اين ديدار هســتند. مــا در اين هفته بعد از باخــت ناعادالنه مقابل تأسيســات دريايي فقط بچهها را از لحاظ شرايط روحي آماده ايــن بازي كرديم و اين هفته هيچ محروم و مصدومي نداريم بــه جز يك بازيكن جديد كه مصدوم اســت. ما عالوه بر ريكاوري در اين هفته، يك بــازي تداركاتي هم با يكي از تيمهاي خوب و قهرمان سوپرليگ استان مازندران داشتيم.» او آذرخش را تيم بسيار خوبي ميداند: «درســت است االن اين تيم يكســري مشــكالتي دارد اما تيم آذرخش يكي از تيمهاي خوب و باســابقه فوتســال اســت كه در زمينه فوتســال پايه فعاليت زيادی داشته و خوب توانسته كار كند. اين تيم داراي سرمربي و كادرفني بسيار خوبي اســت و با توجه به اينكه امســال توانسته بازيكنــان خوبي هم جذب كنــد، براي هر تيمي ميتواند خطرناك باشد اما ما در اين هفتــه كليه نقاط ضعف و قــوت اين تيم را مورد بررسي قرار داديم و انشاءا... بتوانيم با يك بازي خوب، نتيجه الزم را كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.