دلخوري باشگاه مس كرمان از هيات فوتبال آذربايجان شرقي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امجد مســعودزاده مديرعامل باشــگاه مــس كرمــان دربــاره شــكايت باشــگاهش از مهــرداد بايرامــي بــه دليل پيوســتنش به تيم ماشينســازي تبريز در حالي كه با باشــگاه مس قرارداد داشــته ميگويد: «ما شــكايتمان را انجام دادهايم و كارت بــازي اين بازيكن هم صادر نشــده است. بايرامي با ما قرارداد داشــته و در تمرينات مس هم شــركت كرده اما بعد به يكباره به تيم ماشينسازي پيوسته است. جالب اينجاســت كه قــرارداد اين بازيكن بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقي و حرفهاي در هيات فوتبال آذربايجان شــرقي هم ثبت شــده اســت. متأســفانه آنها اخالق را در نظر نگرفتهاند.»

او انتظار دارد كه فدراســيون فوتبــال دراين بــاره تصميم جدي بگيــرد: «به نظرم بايد فدراســيون فوتبال قانونــي اتخاذ كند تا جلوي اينگونــه رفتارهــاي غيرحرفــهاي را بگيــرد. مگر ميشــود بازيكن با مــا قرارداد ببندد و بعــد به يكباره در يك اقدام غيرحرفــهاي به تيم ديگري بــرود؟ من از همكارانم هم در باشگاه ماشينسازي گله دارم كه چرا از ما درباره اين بازيكن استعالم نگرفتنــد. مديران اين باشــگاه اگر بگويند نميدانســتيم كه نميشود، چون قرارداد ما با بايرامي رسانهاي شده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.