عالسوند: مشكل گلزني داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي تيم فوتسال حفاري خوزستان معتقد اســت تيمش مالكيت توپ و ميدان را به خوبي در اختيار ميگيرد اما بازيكنان ايــن تيــم در زدن ضربات نهايي مشــكل دارند. كيــاوش عالســوند ميگويد: «تيم من به خوبي مالكيت تــوپ و ميدان را در اختيار ميگيرد اما متأسفانه مشكل گلزني داريم. ما بازيهاي ســختي پيش رو داريم و بايد اين مشــكل را برطــرف كنيم. ما در نيمــه اول بازي با آتليــه طهران قم خيلي بهتر از حريف بازي كرديم و آنها با استفاده از اشــتباهات ما به گل رسيدند اما در نيمه دوم بــازي خوبي به نمايش گذاشــتيم و موقعيتهاي زيــادي ايجاد كرديم كه 3 بر 2 پيــش افتاديم. همانطــور كه حفاري در پايان نيمه نخســت به گل رسيد، آتليه هم در اواخر مســابقه دروازه ما را باز كرد تا به تساوي رضايت دهيم.» او هيچ پيش بيني براي جايگاه تيمــش در پايان فصل ندارد: «نميتوانيــم با توجه بــه ردهبندي كنوني تيمها در جــدول، در خصــوص رتبه آنها در پايــان فصل اظهارنظــر كنيم. اميدوارم حفاري در پايــان فصل جايگاه قابل قبولي به دست بياورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.