پيروزي ماشينسازي مقابل اميدهايش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در يك بازي تداركاتی تيم بزرگســاالن ماشينسازي متشكل از نفرات ذخيره، بازيكنان آزمايشــي بومي رده جوانــان و اميد و بازيكناني كه مقابل نفت مســجد ســليمان به ميدان نرفته بودند، مقابل تيم اميدهايش حاضر شــد و با نتيجه ســه بر صفر برابر اميدهاي خود به برتري رســيد. گلهاي تيم بزرگســاالن را در اين بازي علي ميكاييلي، مهرداد بايرامي و يك بازيكن آزمايشــي به ثمر رساندند. رسول خطيبي سرمربي تيم فوتبال ماشينسازي تبريز در اين بازي تداركاتي عملكرد بازيكنان هر دو تيم را زير نظر داشت.

ادعاي مربي اكسين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.