احتمال ميزباني ماهشهر در اهواز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجه به درجه هواي باالي شــهر ماهشــهر و عــدم وجود نور كافي، مسابقه تيمهاي شهرداري ماهشهر و شهرداري تبريز از سري مسابقات ليگ دســته اول روز دوشنبه بيســت و سوم مرداد ســاعت 20 احتماال در يكي از ورزشــگاههاي شهر اهواز برگزار ميشــود. گفتني است، در صورتي كه تا هجدهم مرداد ماه ورزشگاه واجد شرايطي معرفي نشود، سازمان ليگ در اين مورد راسا نسبت به اعالم ورزشگاه اقدام خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.