درخشان در انتظار كمك باشگاه براي جذب بازيکن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد درخشــان سرمربي نفت تهــران خيلي اميد داشــت در بازي هفته سوم مقابل پرسپوليس حداقل به يك امتياز برســد اما اينطور نشد و باز هم شــاهد شكســت 3 بر صفر تيمش بود.

درخشــان كه از بــازي تيمش راضي بــه نظر ميرســد، ميگويد: «بازي نســبتا خوبي را انجام داديم و در 45 دقيقــه اول آنهــا را كنترل كرديــم. شــروع نيمــه دوم و گل زودهنگامــي كــه دريافــت كرديم شــيرازه تيم ما را بر هم ريخت. هر چه از جريان بازي ميگذشت، قدرت بدني بازيكنان تحليل ميرفت چون مقابل تيمي با شــرايط بدني خوب بازي ميكرديم. بضاعت ما همين بود و نميتوانستيم تغيير و تحول داشته باشــيم. تالش ميكنيم اشكاالت را مرتفع كنيم و بهتر باشيم.»

ســرمربي نفت تهران در رابطه بــا اينكه قبل از بازي اعالم كرده بود تيم بايد تقويت شــود و آيا باشــگاه اقدامــي انجــام خواهــد داد يا نه، توضيح ميدهد: «باشگاه كمك نكند ما معجزه نميتوانيم كنيم. هر تيمي ابزار خودش را ميخواهد اگر نباشد زور بيخود ميزنيم. فوتبال فلســفه خود را دارد و آن هم اين اســت كه بايد مهرههاي خود را داشــته باشيد. ما در كمترين زمان تيم را گرفتيم و مشــكالتي در فهرست خود داشتيم. در مجمــوع حتما بايد بــه فكر اين باشــيم كه تيم را تقويت كنيم. اگر مصــدوم بدهيم جايگزيــن نداريم. تيمي كه در ليــگ قهرمانان ميرود بايد تا دندان مجهز باشــد. فوتبال با كسي تعارف ندارد و اگر قوي نباشيد شما را له ميكنند. مسووالن باشگاه بايد بــه اين مورد توجه كنند چراكه اگر خريد نكنيم و تقويت نشويم دچار صدمات ديگري هم ميشــويم. البته االن با تيمي بازي كرديم كه به نظر من تكميلترين تيم است. هم از نظر بازيكن و كادر فني هم ساير نكات و براي قهرماني آسيا مدعي است و تيم كوچكي نيست و بايد به آنها احترام گذاشت. بازي با پرسپوليس براي ما نقاط ضعفي را مشخص كرد كه بايد به آنها رسيدگي كنيم.»

درخشان درباره خروج بازيكنان از فهرســت ميگويد: «آنها بايد حق و حقوق خود را بدهنــد و توافقاتي صورت بگيرد و خسارت بايد داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.