اميد ويسي به حل مشکل خط حمله

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قبل از بازي اســتقالل خوزستان مقابل ســايپا، ظاهــرا كادر فني تيم ميزبان ميدانســت كار سختي مقابل تيم علي دايي دارد.

به همين دليــل بهروز مكوندي مربــي آبيهــاي خوزســتاني در مصاحبهاي اعــالم كرده بود هواداران نبايــد توقعاتشــان از تيــم را بــاال ببرند. بعد از آن هم عبدا... ويســي در كنفرانس خبري گفت كه تيمش كار سختي مقابل سايپا دارد. اين در حالي بود كه استقالل خوزســتان از امتياز ميزبانــي و حمايــت هوادارانش بهره ميبرد. به هر حال استقالل خوزستان در بــازي با ســايپا شكســت خورد؛ مسالهاي كه با صحبتهاي كادر فني اين تيم، عجيب به نظر نميرسيد.

ســرمربي اســتقالل خوزستان درباره شكســت 2 بر يك مقابل سايپا ميگويد: «بــازي دو نيمــه متفاوت داشــت. ما در نيمه نخســت گيج و ســردرگم و بيبرنامه بازي ميكرديم. نيمه دوم كمي بهتر شديم و بازي را در دست گرفتيم. در ادامه 2 گل دريافت كرديم و ســپس با 2 تعويض به تيم آرايش هجومي داديم و تالش كرديم بازي را برگردانيم. متأسفانه نتوانستيم از موقعيتهاي خود اســتفاده كنيم و بازنده از زميــن بيرون آمديم. فوتبال همين اســت. در 2 بازي قبل شانس داشــتيم و 4 امتياز به دست آورديم اما اين بار شــانس نداشتيم و بازي را واگذار كرديم. ايراداتي در خط حمله داريم كــه بايد آنها را رفــع كنيم و انشــاءا... در بازيهاي بعد بهتر كار خواهيم كرد.»

ويســي درباره صحبتهای علي دايي كه گفته بود ويســي بيشتر داور را تحريك ميكرد، ميگويد: «قضاوت اين حرف را به حاضران ميســپارم.» ســرمربي تيم اســتقالل خوزســتان دربــاره داوري هم توضيــح ميدهد: «شايد داوران به نفع تيمي هم اشتباه كننــد اما به آنها تبريــك ميگويم و اميدوارم از اين بهتر هم بشوند. داوران تحت تأثير نامها قرار نميگيرند و اين خيلي خوب است.»

ويســي قبل از شــروع فصل به انتقاد از ســايپا پرداخــت كه همين مســاله باعث شكايت اين باشگاه از او شــد. به همين دليل هم ظاهرا علي دايي در مراســم خــوش و بش قبل از بازي حضور پيدا نكرد كه ويســي درباره اين مســاله توضيــح ميدهد: «نميدانم جريان چه بود، ما به سراغ نيمكــت حريــف رفتيم امــا نبودند. ميتوانســتند پس از نمــاز بيايند اما اين اتفاق نيفتاد با اين حال براي علي دايي احترام قايلم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.