اعتراض بی پايان دايي به داوري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اگرچــه ســايپا در بازي خــارج از خانه مقابل اســتقالل خوزســتان به پيروزي رسيد اما علي دايي بيشــتر از اينكه خوشحال باشد، نســبت به داوري بازي معترض اســت. دايي كه در جريــان بازي ظاهرا چنــد بار با بهمن روشــنايي سرپرست تيم اســتقالل خوزستان به خاطــر اعتراض بــه داوري درگيري لفظي پيدا كــرده بود، درباره اتفاقــات پيش آمده و داوري ميگويــد: «داور يك پنالتي را براي ما نگرفت. كادر فني استقالل خوزستان از لحاظ روحي و رواني روي داور مســابقه كار ميكرد. ما به انــدازه 20 درصد اعتراضــات كادر فني استقالل خوزســتان به داور اعتراض نكرديم. بيشــتر اعتراضات من هم بــه علت اعتراضات نيمكت اســتقالل خوزســتان بود.» سرمربي ســايپا در رابطه با پيــروزي 2 بر يك تيمش مقابل استقالل خوزستان هم توضيح ميدهد: «بايد در نيمه نخست بازي را تمام ميكرديم. يكســري مشــكالت داريم كه بايــد در طول تمرينات آن را برطرف كنيم. مطمئن باشــيد خيلي بهتر از اين ميشــويم. اين كمترين حق ما بــود كه با كمترين اختــالف گل به برتري برســيم. موقعيتهاي خوبي به دست آورديم اما فقط توانســتيم دو گل بزنيم. تيم استقالل خوزســتان بيشــتر زير توپ ميزد و ما هم به خوبــي اين روش را كنترل كرديم. به بچههاي تيمم خسته نباشيد ميگويم. آنها در اين هواي گرم خيلي خوب جنگيدند. به بازيكنان جوانم ميدان دادم و اعتماد كردم و خدا را شكر جواب ايــن اعتماد را هم گرفتم. تــا اينجاي كار 40 تــا 50 درصد كار تيميمــان را انجام دادهايم و با توجــه به تغييراتي كه داشــتهايم نياز به زمان داريم تا هماهنگتر شويم. تيم استقالل خوزستان را به خوبي آناليز كرده و روي نقاط قــوت و ضعف اين تيــم كار كــرده بوديم. از بازيكنانم خواســته بودم در طول 90 دقيقه به هيچ عنوان عقب نكشند و راههاي نفوذ حريف را هم كامال بسته بوديم.» علي دايي در رابطه با بحث محروميت احسان حاجیصفي و مسعود شــجاعي از همراهي تيم ملي بــه دليل بازي مقابل نماينده رژيم صهيونيستي هم ميگويد: «جواب دادن مــن دردي را دوا نميكند. بايد اين پرسش را از وزير بپرسيد.» سرمربي سايپا درباره اينكه چرا در مراســم ابتدايي مســابقه حضور نداشــته، ميگويد: «وقــت نماز بود و من مشغول خواندن نماز بودم به همين دليل نتوانستم در آن مراسم شركت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.