خادمپور: فکر ميكردم كارت بازيام صادر شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سينا خادمپور هافبك نفت تهران و بازيكن تيم ملي اميد و جوانان كه خيلي دوست داشت در بازي مقابل پرســپوليس بازي كند، درباره غيبتش در اين بازي از هفته ســوم ليگ برتر ميگويد: «تصور ميكردم مشكل كارت بازيام اين هفته حل شود و بتوانم تيم را همراهي كنم و وقتي در آخرين لحظات متوجه شدم اين اتفاق رخ نداده شــوكه و غافلگير شــدم. با فسخ يكطرفه به استقالل رفته و پنج ســاله قرارداد بسته بودم و در ادامه به نفت آمدم. كميته تعيين وضعيت بازيكنان هم اعالم كرد بازيكن اســتقالل هســتم. طبق توافق رضايتنامه قرضيام براي نفت صادر شــد و فكر نميكردم نتوانم تيم را همراهي كنم. به همين دليل از نظر روحي خيلي بههم ريختم و غافلگير و شوكه شدم. گويا يك موضوعي براي نفت در بند قراردادم ابهام دارد كه انشاءا... اين مشكل حل شود و بتوانم تيم را همراهي كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.