بند عجيب استقالل براي نفتيها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســينا خادمپور، بازيكن نفت كه به سختي رضايتنامه قرضياش را از باشگاه استقالل دريافت كرد، مدعي بود كارت بازياش از ســوي سازمان ليگ صادر شده اما ورمقاني سرپرست باشگاه نفت تهران نتوانسته آن را به موقع به ورزشگاه بياورد تا او به خاطر همين مساله در حالي كه اشك ميريخت با سرپرست تيمش بگومگو داشته باشد اما ظاهرا مشكل به دير رسيدن ورمقاني ارتباط پيدا نميكند. ظاهرا بندي در رضايتنامه خادمپور آمده كه باشگاه نفت تهران با آن كنار نيامده است. مجتبي خورشيدي مربي تيم نفت تهران كه در جريان بند قرارداد است، در اين مورد ميگويد: «باشگاه استقالل بندي در رضايتنامه خادمپور آورده مبني بر اينكه چنانچه او در تيم نفت مصدوم شــود باشگاه نفت بايد 150 ميليون تومان به استقالليها بپردازد. با توجه به همين مساله و به همين خاطر براي بازي كردن خادمپور براي نفت مشكالتي به وجود آمده چراكه باشگاه نفت اين بند را نميپذيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.