آقايي: فرق نفت و پرسپوليس فقط در نتيجه بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حامــد آقايي مدافع نفت تهران فكر ميكند اختالفي كه بين شــرايط تيمش و پرســپوليس وجود دارد باعث شــد نفت تهران با 3 گل از تيم قرمز پايتخت شكســت بخورد: «به نظرم نتيجه عادالنه بود. فرق نفت و پرسپوليس در همين نتيجه بود. شرايط پرسپوليس از سال گذشته هم بهتر شده است.» آقايي كه فصل گذشته در پرســپوليس حضور داشت، در مورد مشكالت نفت تهران ادامه ميدهد: «يك هفته مانده به آغاز ليگ، تيم با حضور حميد درخشان شكل گرفت. تا االن هم خوب نتيجه گرفتهايم و بهتر هم خواهيم شد. پرسپوليس در شرايط خوبي قرار دارد و مستحق برد هم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.