6 سال جوانتر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازيكنان تدافعي نفت تهران ميانگين سنيشــان از عدد ســي هم عبور كرده اســت. اتفاقي كه منجر شد پرسپوليس نيمه دوم باشكوهي را در ديدار با اين تيم تجربه كند. به زبان ســادهتر، دفاع پير نفت بالي جان اين تيم شــده اســت. طوري كه نفتيها در اين فصل در نيمه اول فقط يك گل آن هم از ســپيدرود دريافت كردند اما هشــتاد درصد گلهاي دريافتيشان در نيمه دوم بوده. پرســپوليس هم از همين ضعف اســتفاده كرد و هر ســه گلش را در نيمه دوم زد. ميانگين ســني چهار مدافع نفت به عالوه هافبك دفاعي اين تيم، باالي 30 ســال است. بنگر 38 ســاله و آلنعمه 34 ساله دو مدافع مياني نفت در بازي مقابل پرســپوليس بودند. بيكزاده 33 ساله و محمديزاده 23 ساله هم در دو سمت كناري به بازي گرفته شدند و عليرضا عزتي 30 ساله هم جلوي اين چهار مدافع قرار داشت؛ 5 بازيكن تدافعي كه غير از فريد محمديزاده، همه از 30 ســالگي گذشتهاند. بازيكنــان تهاجمــي پرســپوليس از پنج بازيكن دفاعــي نفت به طور ميانگين شــش ســال كوچكتر بودند. عليپور 23 ساله و طارمي 25 ســاله مهاجمان تيم برانكو مقابل نفت بودند كه توســط مسلمان 26 ساله، اميري ۹2 ساله و احمدزاده 24 ساله حمايت ميشدند. ميانگين ســني اين 5 بازيكن 25/4 سال بود اما 5 بازيكن دفاعي نفت ميانگين 31/6 سال را به جا گذاشتند. برانكو با تكيه به همين ضعف حريف، در نيمه نخســت دفاع نفت را خسته كرد تا در نيمه دوم با خيالي آسوده تماشاگر آتشــبازي جوانهايي باشــد كه در 45 دقيقه نسخه نفت را پيچيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.