كوچكترين جيميجامپ دنيا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين صحنهاي كه ميبينيد، شادي گل نيست. صحنهاي است از بازيهاي رده نونهاالن- زير ۹ سال- در استان فارس كه پسرك كوچكي به وسط ميدان دويده و نقش جيميجامپ را بازي كرده است. جالبتر از جيميجامپ شدن اين پسرك خردسال اما واكنش بازيكني است كه تالش ميكند او را از زمين بيرون ببرد و اينگونه يكي از جذابترين و جالبترين عكسهاي دنياي فوتبال را به ثبت رسانده است. حاال كه در فوتبال پايهمان جايي براي خوشحالي و اميدواري نيست، ميتوانيم به اتفاقهاي اينگونهاش دلخوش كنيم. به اينكه حداقل در رده پايه هم جيميجامپ داريم. جيميجامپهايي كه بر خالف بزرگساالن، حضور آنها در زمين نه تنها دردسر نيست، بلكه شيرين هم هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.